O Klimatické koalici

koalice

Klimatická koalice je  platformou českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí.

Klimatická koalice vznikla v roce 2007 se snahou vyvolat a vést veřejnou diskusi o změně klimatu, o možnostech jejího zmírňování a o dopadech klimatické změny zejména v rozvojových zemích.

 • zvýšit v České republice povědomí o změně klimatu jako o vážném problému, který ovlivní zejména budoucí generace lidí v České republice a na celém světě;
 • podporovat to, aby se snižování lidského vlivu na klima stalo jedním z hlavních principů v rozhodování domácností, firem, obcí i státu;
 • prosazovat, aby Česká republika snížila objem vypouštěných skleníkových plynů o množství, které umožní udržet globální klima v bezpečných mezích. Konkrétní závazek ČR by měl být potvrzen novou globální, ambiciózní a spravedlivou dohodou o ochraně klimatu, jejíž rychlé přijetí bude Česko aktivně podporovat.
 • prosazovat, aby Česká republika pomáhala nejohroženějším obyvatelům v rozvojových zemích v adaptacích na nevyhnutelné dopady změny klimatu a v opatřeních pro zmírňování změny klimatu, a to  v míře, která odpovídá českému podílu na vzniku problému klimatické změny;
 • v rámci debaty o zmírňování změny klimatu a jejích dopadů  podporovat sociálně a environmentálně příznivá řešení;
 • podporovat otevřenou diskusi, sdílení informací, znalostí a zkušeností mezi organizacemi Klimatické koalice, přidruženými organizacemi a posilovat znalosti dalších nevládních organizací o problému změny klimatu a jeho řešení.
Hlavní informace

Etický kodex Klimatické koalice

Aby mohla být veřejně deklarována nezávislost a nestrannost Klimatické koalice a naplňováno její poslání, zavazuje se ona i její členské organizace v rámci společných projektů a jednání jménem Klimatické koalice hájit tyto hodnoty: 

 1. Dbát dobrého jména Klimatické koalice a jejích členů a posilovat tak jejich důvěryhodnost při jednání s veřejností, úřady, médii a dalšími.
 2. Dbát při své činnosti na profesionalitu, odbornost a přesnost.
 3. Navzájem se informovat a spolupracovat v záležitostech, které se dotýkají problematiky ochrany klimatu
 4. Dbát na zachování principů otevřenosti, tolerance, pravdivosti a korektního jednání.
 5. V zájmu transparentnosti zveřejňovat údaje o organizaci, jejích pracovnících, projektech a způsobu financování ve výročních zprávách, případně dalším vhodným způsobem, např. na internetu.
 6. Vyvarovat se střetu zájmů na všech úrovních.
 7. Respektovat základní lidská práva a svobody.
 8. V rámci činnosti dbát na ekologické zásady a být tak vzorem pro ostatní.

Při zajišťování financování pro činnost Klimatické koalice se zavazuje: 

 1. Postupovat etickým, zodpovědným a transparentním způsobem.
 2. Využívat k financování pouze zdroje, které byly nabyty v souladu s demokratickými, právními a etickými normami.
 3. Vyhýbat se takovým zdrojům finančních prostředků nebo jiných hmotných statků, které  navodí střet zájmů, sníží nezávislost či nestrannost.
 4. Navazovat partnerské vztahy a spolupráci s poskytovateli finanční podpory výhradně s cílem naplňovat poslání organizace.
 5. V oblasti firemního fundraisingu spolupracovat s firmami, které usilují o snižování negativního působení své činnosti na životní prostředí a nejsou odpovědny za hrubé a závažné případy devastace životního prostředí a/nebo hrubé porušování lidských práv.
 6. Nepřijímat žádné finanční ani věcné dary či podporu projektů od subjektů, které podnikají v konkrétních oborech zvláště poškozujících životní prostředí a lidská práva: těžba fosilních paliv, petrochemický průmysl, jaderná energetika, automobilový průmysl a kamionová doprava, letecký průmysl a letecká doprava, tabákový průmysl, výroba alkoholu, zbrojní průmysl, pornografie a herny a kasína.

Dodržování Kodexu

Tento etický kodex je závazný pro každé jednání jménem Klimatické koalice. Jeho hrubé porušení může vést i k vyloučení člena z koalice. O závažnosti pochybení rozhoduje členská schůze. Případné pochybnosti může člen konzultovat s radou Klimatické koalice.


Schváleno členy Klimatické koalice dne 21.11.2011.

Další informace

Další aktuality