O Klimatické koalici

koalice

Klimatická koalice je  platformou českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí.

Klimatická koalice vznikla v roce 2007 se snahou vyvolat a vést veřejnou diskusi o změně klimatu, o možnostech jejího zmírňování a o dopadech klimatické změny zejména v rozvojových zemích.

 • zvýšit v České republice povědomí o změně klimatu jako o vážném problému, který ovlivní zejména budoucí generace lidí v České republice a na celém světě;
 • podporovat to, aby se snižování lidského vlivu na klima stalo jedním z hlavních principů v rozhodování domácností, firem, obcí i státu;
 • prosazovat, aby Česká republika snížila objem vypouštěných skleníkových plynů o množství, které umožní udržet globální klima v bezpečných mezích. Konkrétní závazek ČR by měl být potvrzen novou globální, ambiciózní a spravedlivou dohodou o ochraně klimatu, jejíž rychlé přijetí bude Česko aktivně podporovat.
 • prosazovat, aby Česká republika pomáhala nejohroženějším obyvatelům v rozvojových zemích v adaptacích na nevyhnutelné dopady změny klimatu a v opatřeních pro zmírňování změny klimatu, a to  v míře, která odpovídá českému podílu na vzniku problému klimatické změny;
 • v rámci debaty o zmírňování změny klimatu a jejích dopadů  podporovat sociálně a environmentálně příznivá řešení;
 • podporovat otevřenou diskusi, sdílení informací, znalostí a zkušeností mezi organizacemi Klimatické koalice, přidruženými organizacemi a posilovat znalosti dalších nevládních organizací o problému změny klimatu a jeho řešení.
Hlavní informace

Etický kodex Klimatické koalice

Aby mohla být veřejně deklarována nezávislost a nestrannost Klimatické koalice a naplňováno její poslání, zavazuje se ona i její členské organizace v rámci společných projektů a jednání jménem Klimatické koalice hájit tyto hodnoty: 

 1. Dbát dobrého jména Klimatické koalice a jejích členů a posilovat tak jejich důvěryhodnost při jednání s veřejností, úřady, médii a dalšími.
 2. Dbát při své činnosti na profesionalitu, odbornost a přesnost.
 3. Navzájem se informovat a spolupracovat v záležitostech, které se dotýkají problematiky ochrany klimatu
 4. Dbát na zachování principů otevřenosti, tolerance, pravdivosti a korektního jednání.
 5. V zájmu transparentnosti zveřejňovat údaje o organizaci, jejích pracovnících, projektech a způsobu financování ve výročních zprávách, případně dalším vhodným způsobem, např. na internetu.
 6. Vyvarovat se střetu zájmů na všech úrovních.
 7. Respektovat základní lidská práva a svobody.
 8. V rámci činnosti dbát na ekologické zásady a být tak vzorem pro ostatní.

Při zajišťování financování pro činnost Klimatické koalice se zavazuje: 

 1. Postupovat etickým, zodpovědným a transparentním způsobem.
 2. Využívat k financování pouze zdroje, které byly nabyty v souladu s demokratickými, právními a etickými normami.
 3. Vyhýbat se takovým zdrojům finančních prostředků nebo jiných hmotných statků, které  navodí střet zájmů, sníží nezávislost či nestrannost.
 4. Navazovat partnerské vztahy a spolupráci s poskytovateli finanční podpory výhradně s cílem naplňovat poslání organizace.
 5. V oblasti firemního fundraisingu spolupracovat s firmami, které usilují o snižování negativního působení své činnosti na životní prostředí a nejsou odpovědny za hrubé a závažné případy devastace životního prostředí a/nebo hrubé porušování lidských práv.
 6. Nepřijímat žádné finanční ani věcné dary či podporu projektů od subjektů, které podnikají v konkrétních oborech zvláště poškozujících životní prostředí a lidská práva: těžba fosilních paliv, petrochemický průmysl, jaderná energetika, automobilový průmysl a kamionová doprava, letecký průmysl a letecká doprava, tabákový průmysl, výroba alkoholu, zbrojní průmysl, pornografie a herny a kasína.

Dodržování Kodexu

Tento etický kodex je závazný pro každé jednání jménem Klimatické koalice. Jeho hrubé porušení může vést i k vyloučení člena z koalice. O závažnosti pochybení rozhoduje členská schůze. Případné pochybnosti může člen konzultovat s radou Klimatické koalice.


Schváleno členy Klimatické koalice dne 21.11.2011.

Další informace

Další aktuality

 • evropsti-lidri-se-nedohodli-jak-snizovat-emise-greenpeace-pozaduje-svolani-krizoveho-summitu
  21. 6. 2019
  Evropští lídři se nedohodli, jak snižovat emise. Greenpeace požaduje svolání krizového summitu Premiér Andrej Babiš spolu s lídry Estonska, Polska a Maďarskem potopil na včerejším jednání Evropské rady ambice EU být do do roku 2050 uhlíkově neutrální, a vyhnout se tak nejdrastičtějším dopadům změn klimatu. Byla to poslední šance, kdy mohla EU před summitem OSN o klimatu, který se uskuteční v září v New Yorku, dohodnout omezení emisí v souladu s Pařížskou dohodou.
 • dejme-v-eurovolbach-hlas-detem-a-prirode

  Dejme v Eurovolbách hlas dětem a přírodě

  Kandidáti a kandidátky, které si nyní zvolíme do Evropského parlamentu, budou dělat rozhodnutí, která mohou ovlivnit i budoucnost tak vzdálenou, že se jí možná sami nedožijí. Dožijí se jí ovšem dnešní děti. Při současném stavu životního prostředí je víc než pravděpodobné, že to nebude budoucnost příliš pěkná. Jenomže děti bohužel volit nemůžou. Jak to změnit popisuje koordinátorka Klimatické koalice Michaela Pixová v článku na svém blogu, který zde sdílíme: 

 • zvlastni-zprava-ipcc-ke-globalnimu-otepleni-o-1-5-c
  8. 10. 2018

  Zvláštní zpráva IPCC ke...

  Nová vědecká zpráva nastiňuje scénáře udržení globálního oteplení na 1,5 °C